Adres:

Doświadczalna 4,

20-290 Lublin

www: www.ipan.lublin.pl

e-mail:  sekretariat@ipan.lublin.pl

tel. 81 744 50 61

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Instytut Agrofizyki PAN postał w 1968 r., początkowo jako Zakład Agrofizyki, z inicjatywy prof. Bohdana Dobrzańskiego, czł. rzecz. PAN, wybitnego uczonego polskiego, gleboznawcy, rektora dwóch lubelskich uczelni. Prof. B. Dobrzański był też pierwszym kierownikiem Zakładu. W 1990 r. Instytutowi nadano Jego imię.

 Do podstawowych zadań Instytutu należą badania poznawcze i aplikacyjne oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie zastosowań fizyki do rozwiązywania problemów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.


FIZYKA I BIOLOGIA ŚRODOWISKA

 • Właściwości fizyczne, chemiczne i fizyko-chemiczne gleby oraz roślin i ich związek z przebiegiem procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmo-sfera
 • Bazy danych i systemy regulacji zjawisk powierzchniowych oraz hydro- i termofizycznych właściwości  gleby
 • Zjawiska i procesy warunkujące fizyczną  jakość gleby
 • Związki pomiędzy fizycznymi i biologicznymi właściwościami gleby a stanem jej natlenienia
 • Emisja gazów cieplarnianych z gleby do atmosfery
 • Jakość  środowiska

FIZYKA MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH

 • Właściwości fizyczne roślin i płodów rolnych
 • Procesy fizyczne istotne dla zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego
 • Mikrostruktura materiałów roślinnych
 • Fizyczne metody identyfikacji uszkodzeń płodów rolnych oraz oceny jakości surowców i produktów rolniczych
 • Usprawnienia technologii polepszających jakość surowców i produktów żywnościowych oraz pasz

METROLOGIA AGROFIZYCZNA

 • Opracowywanie i doskonalenie fizycznych metod i urządzeń do pomiaru, monitoringu i analizy czasowo-przestrzennej zmienności fizycznych parametrów środowiska glebowego i materiałów rolniczych poddawanych procesom agrotechnicznym i technologicznym
 • Standaryzacja metod pomiarowych

MONITORING, MODELOWANIE I SYMULACJE KOMPUTEROWE

 • Opracowania metodyczne i aparaturowe w zakresie monitoringu procesów fizycznych i fizykochemicznych zachodzących w środowisku podczas wzrostu i rozwoju roślin
 • Modele prognostyczne związane z rolniczym wykorzystaniem środowiska oraz optymalizacją procesów technologicznych pod kątem wytwarzania  bezpiecznej  żywności
 • Symulacje komputerowe procesów fizycznych i fizykochemicznych
© 2013 Fundacja Klaster Innowacyjny "Dla zdrowia Sudety"
Projekt i wykonanie: www.reklama-walbrzych.pl
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt.: Wzmocnienie potencjału Klastra Innowacyjnego "Dla zdrowia-Sudety".
fot. Dawid Twardowski (góry) oraz PGU